Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Dünden Bugüne Bayburt Üniversitesi


Dünden Bugüne Bayburt Üniversitesi

Ülkemizin en genç üniversitelerinden biri olan Bayburt Üniversitesi, 5765 sayılı kanunla 31 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuş olup görevi; yalnızca öğrencilerini bilgi üreten, paylaşan, toplumun yararına sunan sorumlu bir yaşama birer önder olarak hazırlamak değil, aynı zamanda kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet programları yoluyla bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarını geliştirmektir.

Bayburt Üniversitesi, eğitimde, araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış toplum üniversitelerinden biri olmayı, öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve ülke insanının hayat kalitesini geliştirme sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluğu ve öğrenci merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir.

Üniversitemiz kadrosunda 8’i profesör, 2’si doçent 44’ü yardımcı doçent olmak üzere toplam 212 öğretim elemanı yer almaktadır. Ayrıca idari işlemlerin zamanında ve akıcı şekilde sürdürülebilmesi için 210 idari personel görev yapmaktadır.


Misyonumuz

Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, eğitim birimlerinin ihtiyaç duyduğu idari hizmetleri, Üniversitemizin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde tam ve zamanında vermek, planlanan eğitim öğretim sürecinin öngörüldüğü şekilde yürütülmesine katkı sağlamak; öğrencilere ve Öğretim elemanlarına bilgi ve belge hizmeti sunmak.


Akademik Yönetim

Prof. Dr. Selçuk  COŞKUN, Rektör
Tel:  (458) 211 1153
E-posta: rektor@bayburt.edu.tr

Prof. Dr. Necmettin TOZLU , Rektör Yardımcısı
Tel: (458) 211 1153
E-posta: ntozlu@bayburt.edu.tr

Prof. Dr. Sezgin AKBULUT, Rektör Yardımcısı
Tel: (458) 211 1153
E-posta: sakbulut@bayburt.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fatih YALÇIN Genel Sekreter
Tel: +90 442 231 1005 
E-posta: fyalcin@bayburt.edu.tr

Doç. Dr. Selahattin KAYNAK , Dış İlişkiler ve AKTS/DE Kurum Koordinatörü
Tel: + 0458 211 11 81
E-posta: skaynak@bayburt.edu.tr

 

Genel Kabul Koşulları

Öğrenci seçme sınavını kazanarak üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Türkiye’de okumayı arzu eden uluslararası öğrenciler için de YÖS sınavı uygulanmaktadır. Türkiye’de okumak isteyen yabancı öğrenciler için süreci kolaylaştırmak adına sınav ve resmiyeti azaltmak kaidesiyle son zamanlarda bir takım yönetmelik değişikliği çabaları gündeme gelmiştir.


AKTS kredilerinin tahsisi

Herhangi bir programda yer alan her bir ders için verilen AKTS kredileri, gerçek öğrenci iş yüküne göre hesaplanmıştır. Bu işlem aşağıdaki basamakları içerir:
-Programdaki her bir ders için amaçlar ve öğrenme çıktıları belirlenir.
-Yarıyıl (sömestr) temeline dayalı olarak bu çıktılara ulaşmak için yapılacak eğitim faaliyetleri belirlenir.
-Bu faaliyetleri tamamlamak için gerekli olan sınıf içinde ve sınıf dışında harcanan zaman aşağıdaki gibi belirlenir
        (1) Dersin yöneticisine sorulur (öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutman)
        (2) Dersin tamamlanmasından sonra başarılı öğrencilerle  öğrenci anketi yapılır
        (3) Daha güvenilir bir sonuca ulaşmak için sıra dışılar çıkarılarak ortalama değer alınır
Sınav zamanı da dahil 17 haftalık ve 750 saatlik bir yarıyıldaki gerçek iş yükünü belirlemek için programdaki her bir derse ait gerekli zaman toplanır
-AKTS kredisini hesaplamak için her bir ders için toplam zaman orantılı olarak dağıtılır
-Her bir AKTS kredisine 25 saat iş yükü verilir.
-AKTS kredisi, sömestre için 30, eğitim yılı için 60'dır.
-Öğrenciler, program müfredatında belirtilen listeden zorunlu derslerden başlayarak yaklaşık 30 AKTS'lik derse kayıt olurlar.


Akademik rehberlik düzenlemeleri


Üniversitemiz, öğrencilerinin başarıları olabilmeleri için onların psikolojik anlamda rahat ve sağlıklı olmaları gerektiğinin bilincindedir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri; öğrencilerin öz güven kazanmalarına, beceri ve yeteneklerini keşfetmelerine, ne istediklerini bulmalarına, çözüm seçenekleri geliştirmelerine, yaşadıkları ortamı ve bulundukları çevreyi çeşitli yönleriyle tanımlarına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır. Bu birimin yürüttüğü çalışmalar şunlardır:


1.   Bayburt üniversitesine yeni gelen öğrencilere yakın çevre ile ilgili bilgiler vermek, kuralları anlatmak ve üniversitemize uyum sağlamalarına yardımcı olmak
2.  Öğrencilerin sorunlarını tespit etmek ve çözmek
3.  Öğrencilere gelecekte sahip olacakları mesleklere ilişkin bilgiler vermek ve onları iş olanaklarından haberdar etmek
4.  Öğrencilere çeşitli psikolojik testler uygulamak
5.  Özürlü öğrencilere yönelik özel laboratuvarlar kurmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak
Bayburt Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında her sınıfın bir danışmanı vardır. Danışmanlar, öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere öğretim elemanları arasından görevlendirilirler. Öğrencilere yol gösteren danışmanlar akademik ve mevzuat ile ilgili tavsiyelerinin yanı sıra bazı durumlarda kişisel konularda da onlara yardımcı olurlar. Bunun dışında bilgi edinme büromuz tüm akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize üniversitemiz ile ilgili konularda bilgi sunmaktadır.


Bologna Süreci


Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Sürece üyelik hükümetler/devletler arası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler. Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hale getirilecektir. Avrupa Yükseköğretim Alanında en gerçekleşmesi

arzulanmayan şey, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda asıl hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden yada yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.


Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
BEK Çalışma İlkeleri
Bologna El Kitabı
Y.Ö. Yeterlilikler Çerçevesi
P.Yeterlilikleri


Öğrenme Kazanımlarının Belirlenmesi
Ders Çıktıları
Bölümlerin ve Öğretim Üyelerinin Yapması Gerekenler
Bologna Çalışma Klavuzu