Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


2015-2016 Eğitim öğretim yılında aktif olarak eğitim öğretime başlanmıştır.

Kazanılan Derece


Öğrenciler , müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Lojistik” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Programımıza kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


1. Lojistik alanında bir problemi anlamalı ve yorumlayabilmeli 2. Bir işletmenin lojistikle ilgili belirli bir alanında çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek 3. Kendi yeterliklerinin farkında olabilmek 4. Önerilen çözümü savunabilmeli 5. Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmel

Program Profili


Programın amacı, lojistik alanında ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca lojistik alanında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere Önlisans diploması verilmektedir. Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak ilgili alanlarda uzmanlar yetiştirmektir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, alanında çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Lojistik programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların Lojistik departmanlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans böümlerine devam etmeleri mümkündür. DGS ile devam edilebilecek lisans bölümleri: İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Lojistik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir. Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir

Mezuniyet Koşulları


Lojistik programından mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmak zorunludur. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Mezun olan öğrenciye Lojistik programında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Bölüm Olanakları


Lojistik programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince İşletme ve Yönetim alanındaki güncel gelişmeleri inceler. Bu çalışmalarda Bilgisayar laboratuarlarından yararlanabilirler.

Program Çıktıları

1 Lojistik alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Karar, uygulama ve davranışlarda lojistiki alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3 Lojistik alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
6 Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
7 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
8 Lojistik alanıyla ilgili kavramları kavrayıp çalışma hayatında kullanır.
9 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
11 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Değişime ve yeniliğe açıktır.
13 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
14 Lojistik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
16 Lojistik alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
LOJ113B Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
LOJ115B Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 5
LOJ107B Lojistiğe Giriş Zorunlu 3 0 0 4
LOJ117B Lojistik Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 3 0 0 3
LOJ111B Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 4
LOJ109B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 4
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 0 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
LOJ112B Lojistik Yönetim ve Organizasyonu Zorunlu 3 1 0 6
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 3
LOJ108B Tedarik Zincir Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
LOJ110B Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
LOJ114B Ulaştırma Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 6
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 2 0 303. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LOJ207B Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 3 0 0 4
LOJ201B Entegre Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
LOJ209B Hizmet Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 4
LOJ205B Lojistik Planlama ve Modelleme Zorunlu 2 1 0 4
LOJ211B Lojistik Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 3 0 0 6
LOJ203B Ulaştırma Mevzuatı I Zorunlu 3 0 0 5
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
Toplam 19 1 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LOJ202B Depolama ve Envanter Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3
LOJ208B Küresel Lojistik Zorunlu 3 0 0 3
LOJ210B Lojistik Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 3 0 0 6
LOJ212B Lojistik Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 4
LOJ206B Perakende Lojistiği Zorunlu 2 1 0 3
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 8
LOJ204B Ulaştırma Mevzuatı II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 16 1 0 30LOJ117B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LOJ117.1B Genel İşletme Seçmeli 3 0 0 3LOJ211B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LOJ211.2B Havayolu Taşımacılığı Seçmeli 3 0 0 3
LOJ211.1B Karayolu Taşımacılığı Seçmeli 3 0 0 3LOJ210B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LOJ210.1B Demiryolu Taşımacılığı Seçmeli 3 0 0 3
LOJ210.2B Denizyolu Taşımacılığı Seçmeli 3 0 0 3LOJ212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LOJ212.1B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
LOJ212.2B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2