Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


2015-2016 Eğitim öğretim yılında aktif olarak eğitim öğretime başlanmıştır.

Kazanılan Derece


20 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yerel Yönetimler Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program Profili


Yerel Yönetimler Programı olarak temel amacı; Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Tüzel Kişilikleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının etkin ve verimli çalışabilmesi için yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Yerel Yönetimler Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programın I. öğretime yaklaşık, 25 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II., III. ve IV. Yarıyılda seçimlilik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, yerel ve merkezi kamu kurum ve kuruluşlarının genel idare hizmetleri sınıfında çalıştırılmak üzere kadrolu veya sözleşmeli olarak iş olanağı bulmaktadırlar. Özellikle iki dönem yapılan mesleki uygulama kapsamındaki İşyeri Eğitimleri I-II ile zorunlu stajın sonucunda birçok öğrenci bu kurumlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilmektedir. Mahalli idareler, merkez ve taşra teşkilatı birimleri dışında çeşitli kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi bölümleri ile başta büro elemanı olarak özel sektörde de öğrencilerimiz istihdam olanağına sahiptirler. Ayrıca mezun öğrencilerimizden, belediyelerde memur ve sözleşmeli personel olarak çalışanların yanında, Belediye Başkanlarına Danışmanlık yapan, Ticaret ve Sanayi Odalarında, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlıklarda ilgili birimlerde ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarında kamu görevlisi olarak çalışanlar bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır.

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Telefon: 0458 411 65 10 Faks: 0458 411 65 50 Adres: Esentepe Mahallesi No:1 PK:69400 Demirözü/BAYBURT

Bölüm Olanakları


Yerel Yönetimler Programında kadrolu 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Teorik ve uygulamalı tüm dersler yüksekokul ve fakültedeki ilgili alanda ihtisaslaşmış öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, , internet bağlantısı) sınıflarda eğitim verilmektedir. yapılmış olan protokoller gereğince mesleki uygulama kapsamında gerçekleştirilen işyeri eğitimlerinin dışında; çeşitli teknik-kültürel gezi ve etkinlikler de yapılmaktadır.

Program Çıktıları

1 Yerel Yönetimler alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Karar, uygulama ve davranışlarda yerel yönetimler alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3 Yerel Yönetimler alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
6 Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
7 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
8 Yerel Yönetimler alanıyla ilgili kavramları kavrayıp çalışma hayatında kullanır.
9 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
11 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Değişime ve yeniliğe açıktır.
13 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
14 Yerel yönetim alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
16 yerel yönetim alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YRL115B Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
YRL107B Genel İşletme Zorunlu 2 0 0 3
YRL111B Genel Muhasebe I Zorunlu 2 1 0 4
YRL113B Hukukun Temel Kavramaları Zorunlu 2 0 0 3
YRL109B Mikro İktisat Zorunlu 2 0 0 3
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
YRL117B Yerel Yönetimler Zorunlu 3 0 0 4
YRL119B Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 0 0 0
Toplam 22 1 0 272. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
YRL114B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3
YRL112B Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 4
YRL116B İdare Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
YRL110B Makro İktisat Zorunlu 2 0 0 3
YRL108B Medeni Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 0
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
YRL118B Yerel Yönetimler Maliyesi Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 24 1 0 273. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YRL207B Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 0 4
YRL203B Kentleşme ve Çevre Sorunları Zorunlu 2 1 0 4
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 0
YRL205B Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
YRL209B Yerel Kamu Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 4
YRL211B Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 0 0 0
YRL213B Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 0 0 0
YRL201B Yönetim Bilim Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 20 1 0 214. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YRL204B Çağdaş Siyasal Akımlar Zorunlu 3 0 0 3
YRL208B İmar Mevzuatı ve Uygulamalar Zorunlu 2 1 0 3
YRL206B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 2
YRL202B Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 3
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 8
YRL210B Türkiyenin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 0 2
YRL212B Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 0
Toplam 16 1 0 21Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2