BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Tarih Bölümü - TarihProgram Tanımları
Kuruluş
Tarih Bölümü 2015 yılında açılmış olup öğrenci alımına 2016-2017 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrencilere Tarih alanında Lisans Diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bayburt Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Geçmişten günümüze insanların bir araya gelerek oluşturmuş oldukları toplumların hem kendi içlerinde hem de diğer toplumlarla var olan siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik durumlarını, ayrıca bu alanlardaki değişim, gelişim ve birbirlerine olan etkilerini çeşitli yönlerden tarih metoduna uygun bir biçimde objektif olarak değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu şekilde tarihi sürece bilimsel olarak bakmalarını sağlayıp, geleceğe dair mantıklı ve kendi içerisinde tutarlı öngörülerde bulundurarak modern çağın gereksinimleri doğrultusunda yeterli seviyeye getirmektir. Öğrencilerimizi genel amaçlar doğrultusunda program yeterliliğine sahip olarak yetiştirmek ve modern tarihçi kimliğini kazandırmaktır. Bu kimliğe sahip olan öğrencilerimiz; tarihsel konuları diğer disiplinlerden de faydalanarak modern ve tarafsız bir tarihçi olarak değerlendirebilir, ayrıca ilgili eğitim kurumlarının bütününde görev alarak topluma faydalı ve Atatürk İlke ve İnkılâpları’na bağlı bireyler yetiştirebilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversitelerde tarih ve diğer sosyal bilimler alanlarında akademisyen ve Devlet Arşivleri’nde uzman olarak görev yapabilirler. Alanlarıyla ilgili çeşitli projelerde görev alabilirler. Ayrıca Öğretmenlik Formasyonu eğitimi alan öğrencilerimiz MEB’de ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans mezunları, uygun olan yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda kısa sınav(lar), ara sınav(lar), ev ödev(ler)i, alıştırma(lar), proje(ler), uygulama çalışma(lar)ı ve yarıyıl sonu sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Değerlendirme yöntemleri klasik test(ler)i, çoktan-seçmeli test(ler)i, ev ödev(ler)ini, performans değerlendirmelerini ve ürün değerlendirmelerini içerebilir. Programdan mezun olabilmek için minimum genel not ortalaması 2.00 olmalıdır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Esat AKTAŞ, esataktas@bayburt.edu.tr AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Fatih Mehmet EŞKİ, fatiheski@bayburt.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 6 yardımcı doçent görev yapmaktadır. Öğrencilerimizi genel amaçlar doğrultusunda program yeterliliğine sahip olarak yetiştirmek ve modern tarihçi kimliğini kazandırmaktır. Bu kimliğe sahip olan öğrencilerimiz; tarihsel konuları diğer disiplinlerden de faydalanarak modern ve tarafsız bir tarihçi olarak değerlendirebilir, ayrıca ilgili eğitim kurumlarının bütününde görev alarak topluma faydalı ve Atatürk İlke ve İnkılâpları’na bağlı bireyler yetiştirebilirler.

Program Çıktıları
1Tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı olarak kullanabilme,
2Tarih bilimini ve tarihe yardımcı bilimleri kullanabilme,
3Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi içinde analiz ve sentez yapabilme,
4Uygarlıklar tarihi ve Türk tarihinin farklı coğrafyalar ve kültürel ortamlar içindeki dönemlerinin her yönüyle değerlendirebilme,
5Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olabilme
6Tarihe kaynaklık eden her türlü veriye ulaşabilme ve bu bilgiyi çalışmalarında kullanabilme,
7Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olabilme,
8Türk Dili'ni yazım kurallarını çalışmalarında en iyi şekilde kullanabilme,
9Tarih alanındaki gelişmeleri takip edebilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 TRH105 Büyük Selçuklu Tarihi I Zorunlu 2 0 0 4
3 TRH107 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
4 TRH109 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü I Zorunlu 2 0 0 3
5 TRH111 İslam Tarihi Zorunlu 2 0 0 3
6 TRH113 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 4
7 TRH117 Tarih Metodolojisi I Zorunlu 2 0 0 3
8 TRH115 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu I Zorunlu 2 0 0 4
9 TRH119 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I Zorunlu 2 0 0 2
10 TRH101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 TRH106 Büyük Selçuklu Tarihi II Zorunlu 2 0 0 4
3 TRH108 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
4 TRH112 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü II Zorunlu 2 0 0 3
5 TRH110 İslam Tarihi ve Medeniyeti Zorunlu 2 0 0 3
6 TRH114 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 4
7 TRH118 Tarih Metodolojisi II Zorunlu 2 0 0 3
8 TRH116 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu II Zorunlu 2 0 0 4
9 TRH120 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II Zorunlu 2 0 0 2
10 TRH102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH201 Eski Çağ Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
2 TRH205 Orta Çağ Avrupa Tarihi Zorunlu 2 0 0 2
3 TRH203 Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
4 TRH207 Osmanlı Tarihi Metinleri I Zorunlu 2 0 0 3
5 TRH215 Seçmeli Ders Grubu 1 Seçmeli - - - 8
6 TRH209 Türk Dünyası Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
7 TRH213 Türk Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 0 3
8 TRH211 Türkiye Selçukluları Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
9 TRH217 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 0 4 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH202 Eski Çağ Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
2 TRH204 Osmanlı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
3 TRH208 Osmanlı Tarihi Metinleri II Zorunlu 2 0 0 3
4 TRH214 Seçmeli Ders Grubu 2 Seçmeli - - - 12
5 TRH210 Türk Dünyası Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
6 TRH212 Türkiye Selçukluları Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
7 TRH216 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
8 TRH206 Yeni Çağ Avrupa Tarihi Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH301 Osmanlı Belgeleri I Zorunlu 2 0 0 3
2 TRH303 Osmanlı Tarihi III Zorunlu 2 0 0 3
3 TRH305 Osmanlı Teşkilatı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
4 TRH307 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri I Zorunlu 2 0 0 3
5 TRH309 Roma-Bizans Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
6 TRH315 Seçmeli Ders Grubu 3 Seçmeli - - - 12
7 TRH311 Tarih Araştırmaları ve Etik I Zorunlu 2 0 0 2
8 TRH313 Yakınçağ Avrupa Tarihi Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH312 Milli Mücadele Tarihi Zorunlu 2 0 0 2
2 TRH302 Osmanlı Belgeleri II Zorunlu 2 0 0 3
3 TRH304 Osmanlı Tarihi IV Zorunlu 2 0 0 3
4 TRH306 Osmanlı Teşkilatı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
5 TRH308 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri II Zorunlu 2 0 0 3
6 TRH310 Roma - Bizans Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
7 TRH316 Seçmeli Ders Grubu 4 Seçmeli - - - 12
8 TRH314 Tarih Araştırmaları ve Etik II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH401 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi Zorunlu 2 0 0 4
2 TRH411 Bitirme Çalışması I Zorunlu 0 2 0 4
3 TRH403 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Zorunlu 2 0 0 3
4 TRH405 Osmanlı Sosyal ve Ekonomi Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
5 TRH407 Osmanlı Tarihi V Zorunlu 2 0 0 3
6 TRH413 Seçmeli Ders Grubu 5 Seçmeli - - - 8
7 TRH409 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
8 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
Toplam 14 2 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH402 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Zorunlu 2 0 0 4
2 TRH412 Bitirme Çalışması II Zorunlu 0 2 0 4
3 FS05 Fakülte Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - 3
4 TRH406 Osmanlı Sosyal ve Ekonomi Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
5 TRH408 Osmanlı Tarihi VI Zorunlu 2 0 0 3
6 TRH414 Seçmeli Ders Grubu 6 Seçmeli - - - 8
7 TRH410 Tarih Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2
8 TRH404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 14 2 0 30
 
Seçmeli Ders Grubu 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH215.1 Farsça I Seçmeli 2 0 0 4
2 TRH215.2 Arapça I Seçmeli 2 0 0 4
3 TRH215.3 Tarihi Coğrafya Seçmeli 2 0 0 4
4 TRH215.4 Osmanlı Döneminde Tarih Yazıcılığı Seçmeli 2 0 0 4
5 TRH215.5 Türk Devletleri ve Beylikleri Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
6 TRH215.6 Seyyahlar ve Seyahatnameler Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH214.1 Farsça II Seçmeli 2 0 0 4
2 TRH214.2 Arapça II Seçmeli 2 0 0 4
3 TRH214.5 Endülüs Devleti Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
4 TRH214.6 Tarihe Sosyolojik Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 4
5 TRH214.7 Yerel Tarih Araştırmaları Seçmeli 2 0 0 4
6 TRH214.8 Türk Denizcilik Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
7 TRH214.9 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH315.1 Farsça III Seçmeli 2 0 0 4
2 TRH315.10 İran Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
3 TRH315.11 Sömürgecilik Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
4 TRH315.12 Bilim Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
5 TRH315.2 Arapça III Seçmeli 2 0 0 4
6 TRH315.5 Haçlı Seferleri Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
7 TRH315.7 Arkeoloji Seçmeli 2 0 0 4
8 TRH315.8 Türkiye ve Kafkaslar Seçmeli 2 0 0 4
9 TRH315.9 Anadolu Kültür Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH316.1 Farsça IV Seçmeli 2 0 0 4
2 TRH316.10 Rusya Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
3 TRH316.2 Arapça IV Seçmeli 2 0 0 4
4 TRH316.3 Selçuklu Kurumları ve Medeniyeti Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
5 TRH316.5 Selçuklu Devletleri Diplomasi Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
6 TRH316.6 Ortadoğu Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
7 TRH316.7 Türkiye ve Balkanlar Seçmeli 2 0 0 4
8 TRH316.8 Hindistan Türk Devletleri Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
9 TRH316.9 Görsel Tarih Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH413.1 Mesleki İngilizce I Seçmeli 2 0 0 4
2 TRH413.2 Rusça I Seçmeli 2 0 0 4
3 TRH413.3 Uygarlık Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
4 TRH413.5 Siyasi Düşünceler Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
5 TRH413.6 Türk Eğitim Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
6 TRH413.7 Türkiyede Darbeler Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
7 TRH413.8 ABD Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
8 TRH413.9 Osmanlı Diplomatikası I Seçmeli 2 0 0 4
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0501.1 Topluma Hizmet Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0501.2 Türk Demokrasi Tarihi Seçmeli 2 0 0 2
Fakülte Seçmeli Ders Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 FS0501.1 Okuma Kültürü Seçmeli 2 0 0 3
2 FS0501.2 Bayburt Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
3 FS0502.1 Tiyatro II Seçmeli 2 0 0 3
4 FS0503.1 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TRH414.1 Mesleki İngilizce II Seçmeli 2 0 0 4
2 TRH414.2 Rusça II Seçmeli 2 0 0 4
3 TRH414.3 Kültür İncelemeleri Seçmeli 2 0 0 4
4 TRH414.4 İktisat Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
5 TRH414.5 Osmanlı Basın Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
6 TRH414.6 Çağdaş İslam Dünyası Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
7 TRH414.7 Türk Dış Politikası Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
8 TRH414.8 Moğol Devletleri Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
9 TRH414.9 Osmanlı Diplomatikası II Seçmeli 2 0 0 4