BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Türk Dili ve EdebiyatıProgram Tanımları
Kuruluş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2015 yılında açılmış olup öğrenci alımına 2016-2017 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayanlar Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bayburt Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Bölümün amacı; Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, alanla ilgili incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer gibi yollarla tanıtmaktır. Bölümdeki Ana Bilim Dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebî eserler ve kişiler hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk Lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır. Bu amaçla, Türkiye dışında yaşayan Türk topluluklarının dil ve edebiyat örnekleri de ele alınmaktadır.
Program Profili
Bölümün amacı; Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, alanla ilgili incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer gibi yollarla tanıtmaktır. Bölümdeki Ana Bilim Dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebî eserler ve kişiler hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk Lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır. Bu amaçla, Türkiye dışında yaşayan Türk topluluklarının dil ve edebiyat örnekleri de ele alınmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde Türk Dili Okutmanı, Araştırma Görevlisi, Türk Dili Uzmanı gibi akademik alanlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT, Kütüphaneler, Arşivler gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans mezunları, uygun olan yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda kısa sınav(lar), ara sınav(lar), ev ödev(ler)i, alıştırma(lar), proje(ler), uygulama çalışma(lar)ı ve yarıyıl sonu sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Değerlendirme yöntemleri klasik test(ler)i, çoktan-seçmeli test(ler)i, ev ödev(ler)ini, performans değerlendirmelerini ve ürün değerlendirmelerini içerebilir. Programdan mezun olabilmek için minimum genel not ortalaması 2.00 olmalıdır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hamdi Güleç, hagulec@bayburt.edu.tr, AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Fatih Köksal, fatihkoksal@bayburt.edu.tr
Bölüm Olanakları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi olmak üzere 7 akademik personel görev yapmaktadır. Üniversitenin Merkez Kütüphanesinde Bölümün istifade edebileceği zengin bir kitaplık mevcuttur. Gelişmiş bilgisayar teknolojisi ve geniş çalışma alanları öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Program Çıktıları
1Latin, Arap, Kiril alfabeleriyle telif edilmiş Türkçe edebî eserleri okur, çözümler ve çeviri yazıyla aktarır.
2Bilgiye ulaşmada, elde edilen bilgiyi yazılı veya sözlü aktarmada bilgi teknolojilerini kullanır.
3Günümüz Türkiye Türkçesi yazım kurallarıyla bilimsel veya edebî yazılar yazar.
4Alanla ilgili karşılaşılan problemleri çözmeye dayalı öneriler geliştirebilme
5Günümüz Türkiye Türkçesinin yazım ve konuşma kurallarını uygular, dilin yanlış kullanımına karşı toplumu bilinçlendirir.
6Türk dili ve edebiyatının dönemlerini, önemli temsilcilerini, eserlerini ve bunlar hakkında yapılan bilimsel çalışmaları yazılı veya sözlü olarak inceler ve sunar.
7Türk dili ve edebiyatının gelişmesine okur, yazar ve eleştirmen olarak katkı sağlar yayın faaliyetlerinde görev alır.
8Bilimsel araştırmalar yapar, sonuçlarını çeşitli bildiri, makale, seminer ve tez olarak ortaya koyar.
9Türkçenin lehçe ve ağızlarıyla yazılmış eserleri okur, çözümler, karşılaştırır ve çeviri yazıyla aktarır.
10Bilimsel veya edebî konulardaki bilgi ve düşüncelerini günümüz Türkiye Türkçesi konuşma kurallarıyla topluluk huzurunda aktarır.
11Yaşam boyu eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alır, alanındaki bilgi ve becerilerini lisansüstü eğitimle artırmayı amaçlar.
12Somut olmayan kültürel miras ürünlerini derler, bilimsel yöntemlerle inceler, sonuçlarını yayımlar.
13Türkçe edebî eserleri şekil ve içerik yönleriyle inceler, elde ettiği sonuçları yazılı veya sözlü olarak sunar.
14Türkçeyi ve Türk edebiyatını dilbilim yöntemleriyle inceler.
15Türk dili ve edebiyatının tür, şekil, ölçü ve içerikle ilgili temel bilgi ve kavramlarını edinir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 TDE117 Edebi Bilgiler Zorunlu 2 0 0 3
3 TDE111 Eski Türk Edebiyatına Giriş I Zorunlu 3 0 0 4
4 TDE107 Kompozisyon I Zorunlu 3 0 0 3
5 TDE105 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 4 0 0 5
6 TDE115 Türk Halk Edebiyatına Giriş I Zorunlu 2 0 0 4
7 TDE109 Türkiye Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 3
8 TDE103 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
9 TDE113 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 23 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 TDE112 Eski Türk Edebiyatına Giriş II Zorunlu 4 0 0 5
3 TDE108 Kompozisyon II Zorunlu 3 0 0 4
4 TDE106 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 4 0 0 5
5 TDE116 Türk Halk Edebiyatına Giriş II Zorunlu 3 0 0 4
6 TDE110 Türkiye Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 3
7 TDE104 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
8 TDE114 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 24 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE209 Eski Anadolu Türkçesi I Zorunlu 3 0 0 3
2 TDE211 Eski Türk Edebiyatı III Zorunlu 4 0 0 5
3 TDE207 Eski Türkçe I Zorunlu 2 0 0 3
4 TDE201 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 2 0 0 3
5 TDE217 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 2
6 TDE203 Türk Eleştiri Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
7 TDE215 Türk Halk Edebiyatı III Zorunlu 2 0 0 3
8 TDE205 Türkiye Türkçesi III Zorunlu 2 0 0 3
9 TDE213 Yeni Türk Edebiyatı III Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 23 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE210 Eski Anadolu Türkçesi II Zorunlu 3 0 0 3
2 TDE212 Eski Türk Edebiyatı IV Zorunlu 4 0 0 5
3 TDE208 Eski Türkçe II Zorunlu 2 0 0 3
4 TDE202 Osmanlı Türkçesi IV Zorunlu 2 0 0 3
5 TDE218 Seçemli Ders Grubu II Seçmeli - - - 2
6 TDE204 Türk Eleştiri Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
7 TDE216 Türk Halk Edebiyatı IV Zorunlu 2 0 0 3
8 TDE206 Türkiye Türkçesi IV Zorunlu 2 0 0 3
9 TDE214 Yeni Türk Edebiyatı IV Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 23 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE303 Eski Türk Edebiyatı V Zorunlu 4 0 0 5
2 TDE301 Orta Türkçe I Zorunlu 2 0 0 3
3 TDE309 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 12
4 TDE307 Türk Halk Edebiyatı V Zorunlu 4 0 0 5
5 TDE305 Yeni Türk Edebiyatı V Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 16 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE310 Çağatay Türkçesi Zorunlu 2 0 0 3
2 TDE304 Eski Türk Edebiyatı VI Zorunlu 4 0 0 5
3 TDE302 Orta Türkçe II Zorunlu 2 0 0 3
4 TDE312 Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 9
5 TDE308 Türk Halk Edebiyatı VI Zorunlu 4 0 0 5
6 TDE306 Yeni Türk Edebiyatı VI Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 18 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE409 Bitirme Tezi I Zorunlu 0 5 0 5
2 TDE403 Eski Türk Edebiyatı VII Zorunlu 3 0 0 3
3 TDE407 Modern Edebiyat Teorileri I Zorunlu 2 0 0 3
4 TDE411 Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 9
5 TDE401 Türk Halk Bilimi Zorunlu 2 0 0 4
6 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
7 TDE405 Yeni Türk Edebiyatı VII Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 14 5 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE410 Bitirme Tezi II Zorunlu 0 5 0 5
2 TDE404 Eski Türk Edebiyatı VIII Zorunlu 3 0 0 3
3 FS05 Fakülte Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - 3
4 TDE408 Modern Edebiyat Teorileri Zorunlu 2 0 0 3
5 TDE412 Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli - - - 9
6 TDE402 Türk Halk Bilimi II Zorunlu 2 0 0 3
7 TDE406 Yeni Türk Edebiyatı VIII Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 14 5 0 30
 
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE2171 Tasavvuf Edebiyatı Seçmeli 2 0 0 2
2 TDE2172 Hikaye ve Roman Tahlilleri Seçmeli 2 0 0 2
Seçemli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE2181 Tasavvuf Edebiyatı II Seçmeli 2 0 0 2
2 TDE2182 Çağdaş Türk Edebiyatı Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE3091 Klasik Türk Edebiyatı Estetiği I Seçmeli 2 0 0 3
2 TDE3092 Metin Şerhi Seçmeli 2 0 0 3
3 TDE3093 Çağdaş Türk Lehçeleri I Seçmeli 2 0 0 3
4 TDE3094 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Kaynaklar Seçmeli 2 0 0 3
5 TDE3095 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi I Seçmeli 2 0 0 3
6 TDE3096 Türk Dünyası Edebiyatı Seçmeli 2 0 0 3
7 TDE3097 Batı Edebiyatı I Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE3121 Klasik Türk Edebiyatı Estetiği II Seçmeli 2 0 0 3
2 TDE3123 Çağdaş Türk Lehçeleri II Seçmeli 2 0 0 3
3 TDE3124 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi II Seçmeli 2 0 0 3
4 TDE3125 Türk Dünyası Edebiyatı Seçmeli 2 0 0 3
5 TDE3126 Batı Edebiyatı II Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE4111 Dil Bilimi I Seçmeli 2 0 0 3
2 TDE4112 Cümle Bilgisi II Seçmeli 2 0 0 3
3 TDE4113 Karşılaştırmalı Edbiyat I Seçmeli 2 0 0 3
4 TDE4114 Çocuk Edebiyatı I Seçmeli 2 0 0 3
5 TDE4115 Mitoloji Seçmeli 2 0 0 3
6 TDE4116 Eski Türk Edebiyatında Nazım Seçmeli 2 0 0 3
7 TDE4117 Poetika I Seçmeli 2 0 0 3
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0402.5 Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0502.1 Tiyatro I Seçmeli 2 0 0 2
Fakülte Seçmeli Ders Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 FS0501.1 Okuma Kültürü Seçmeli 2 0 0 3
2 FS0501.2 Bayburt Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
3 FS0502.1 Tiyatro II Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 TDE4122 Dilbilimi II Seçmeli 2 0 0 3
2 TDE4123 Cümle Bilgisi II Seçmeli 2 0 0 3
3 TDE4124 Karşılaştırmalı Edebiyat II Seçmeli 2 0 0 3
4 TDE4125 Mitoloji II Seçmeli 2 0 0 3
5 TDE4127 Eski Türk Edebiyatında Nesir Seçmeli 2 0 0 3
6 TDE4128 Poetika II Seçmeli 2 0 0 3
7 TDE4129 Şair Sultanlar Seçmeli 2 0 0 3